Get Ticket on Galileo with Credit Card payment

สอนการออกตั๋วและชำระเงินด้วยบัตรเครดิตในระบบ Get Ticket ผ่านระบบ Galileo